پرسش: برنامه‌تان برای تعطیلات نوروزی کدام است؟

گزینه تعداد
دید و بازدید نوروزی 62
استراحت در خانه 79
سفر 74
گردشگری در شهر خود 36

نظر سنجی

برنامه‌تان برای تعطیلات نوروزی کدام است؟

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد