پرسش: آیا به کودکان کار کمک می‌کنید؟

گزینه تعداد
آری 225
خیر 177

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics