تاریخ پست:1395/8/15 17:50
خبرنگار امرداد: سیاوش نمیرانیان

زرتشتیان تهران به خجستگی روز سپند(:مقدس) «ورهرام‌ایزد» در نیایشگاه خود گردهم آمدند.

نیایشگاه شاه‌ورهرام ایزد تهران، آدینه ۱۴ آبان‌ماه ۱۳۹۵ خورشیدی میزبان زرتشتیانی بود که برای نیایش و راز و نیار با پروردگار خود گرد هم آمدند.

در این برنامه با دهش خانواده‌ی بهلولی به نیت زادروز فرزندشان و همچنین خانواده‌ی نامور برای تندرستی بانو نامور، از باشندگان با آش و سیروگ پذیرایی شد.

گفتنی است در گاه‌شمار زرتشتیان هر ماه به ۳۰ روز بخش می‌شود که هر روز نامی ویژه‌ی خود دارد. زرتشتیان در روز ورهرام‌ایزد از هر ماه در نیایشگاه‌های خود گرد هم می‌آیند و به نیایش با اهورامزدا می‌پردازند.

 

از راست: موبدان  مهربان فیروزگری، کورش نیکنام، گودرز ماوندی

از راست نفر سوم: موبدان سرور تاراپوروالا، مهربان فیروزگری، کورش نیکنام، گودرز ماوندی

فرتور از همایون مهرزاد است.

4585


تاریخ پست:1395/8/15 17:50 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :5054

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics