تاریخ پست:1395/10/14 13:45
خبرنگار امرداد: فرزانه خسروی

فردوسي بزرگھمایش بین المللی بزرگداشت فردوسی توسی ۱۱ تا ۱۳ اسفند ۱۳۹۵(اول تا سوم مارس)،  در پاکستان برگزار می‌شود.

به مناسبت بزرگداشت این فرھیخته پارسی‌گوی و انديشمند بزرگ عرصه ادب پارسی از همه‌ي دوست‌داران، پژوهشگران و فرھیختگان پارسی ، اردو و پنجابی زبانان جھان دعوت مي‌شود در این رویداد بزرگ علمی، همياري کنند.
آشنایی متخصصان و پژوھشگران دانشگاہ ھا و مراکز پژوھشی داخل و خارج کشور با یکدیگر، تبادل اطلاعات و پيوندهاي فرھنگی میان اعضای ھیات علمی و پژوھشگران ،آشنایی پژوھشگران با آخرین دستاوردھای علمی یکدیگر از جمله اهداف این همایش است.
محورھا و موضوعات ھمایش: شاھنامه پژوھی و ادبیات تطبیقی،شاھنامه پژوھی و مطالعات اساطیری، سنتھا، جشن ھا و آیین ھای کھن و متون حماسی و اساطیری، شاھنامه فردوسی و ادبیات نمایشی، ادبیات حماسی و نقد ادبی، شاھنامه فردوسی و ادبیات معاصر، تاثیرفردوسی و شاھنامه برادبیات اردو ، پنجابی و عربی، اسطورہ و شاھنامه نویسی در جہان ادبیات، شاھنامه فردوسی و ھنر.
نوشتارهاي ارسالی ھمکاران دانشگاھی و دانشجویان و سایر پژوھشگران، بایددارای موضوع و محتوایی جدید و ابتکاری و رویکردی تحلیلی، تطبیقی و انتقادی باشد همچنین نام و نام خانوادگی نویسندہ، نام دانشگاہ یا محل کار، جايگاه علمی اعضاي ھیات علمی دانشگاہ ھا، تلفن تماس و پست الکترونیک و دورنگار در خلاصه و اصل نوشتار نوشته شود.

گفتنی است علاقمندان می‌توانند مقالات پژوهشی خود را به نشانی دبیرخانه ھمایش؛ گروہ زبان و ادبیات پارسی، دانشگاہ ال- سی بانوان لاھور ـ پاکستان و خانه فرھنگ جمهوری اسلامی ایران، لاہور پاکستان به نشاني رایانامه firdowsi.2017@gmail.com ارسال کنند. تلفن99203801 (42-0092) 239 و 99263359 (42-0092)


تاریخ پست:1395/10/14 13:45 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1286

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics