تاریخ پست:1395/12/19 13:55

نام‌نویسی جام یگانگی آغاز شد

همراه با فرم نام‌نویسی و فرم خوابگاه
خبرنگار امرداد: مهبد فرامرزی

نام نویسی جام یگانگیهمزمان با آغاز سال نو، باری دیگر به کوشش سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد جام ورزشی یگانگی در رشته‌های گوناگون برگزار می‌شود.

ﺳﯽ‌وﻧﻬﻤﯿﻦ دوره‌ی ﭘﯿﮑﺎرﻫﺎي ورزشی ﺟﺎم ﺷﺎدروان اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ در رﺷﺘﻪ‌ﻫﺎي ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل، واﻟﯿﺒﺎل ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، ﺗﻨﯿﺲ روي ﻣﯿﺰ و دارت، از یکم تا ششم فروردین‌ماه ۱۳۹۶ خورشیدی در ﺗﺎﻻر ورزﺷﯽ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ، وابسته ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺟﻮاﻧﺎن زرﺗﺸﺘﯽ ﯾﺰد ﺑﺮﮔﺰار می‌شود.

کمیته‌ی برگزاری بازی‌ها از همه‌ی زرتشیتان علاقه‌مند به ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﭘﯿﮑﺎرﻫﺎ خواسته است که نام ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺧﻮد را نهایت ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ۲۴ چهارشنبه، ۲۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ به روش حضوری، یا به شناسه‌ی کاربری ﺗﻠﮕﺮام پیکارها به نشانی@yeganegi2017  و ﯾﺎ دورﻧﮕﺎر ﺳﺎزﻣﺎن و باشگاه جوانان به شماره‌ی ۰۳۵۳۶۲۴۶۵۰۸ اﻋﻼم بفرستند.

ﻗﺮﻋﻪ‌ﮐﺸﯽ اﯾﻦ دوره از ﭘﯿﮑﺎرﻫﺎ پنج‌شنبه ۲۶ بهمن‌ماه از ساعت ۱۸ در باشگاه و سازمان جوانان زرتشتی یزد ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. باشندگی ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﯿﻢ‌ﻫﺎ در اﯾﻦ برنامه ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

برای آگاهی از چگونگی نام نویسی و دریافت آیین‌نامه‌ی بازی‌ها اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت فرم نام‌نویسی ورزشکاران و تیم‌ها اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت فرم نام‌نویسی خوابگاه اینجا را کلیک کنید.


تاریخ پست:1395/12/19 13:55 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2099

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics