تاریخ پست:1396/5/2 15:33
امرداد؛ نگاه‌بان گیاهان زمین

سوم امرداد، جشن امردادگان؛ جشن جاودانگی

رستم شهریاری

«اینک سخن می‌گویم از آن‌چه آن سپندترین مرا گفت: سخنی که شنیدنش مردمان را بهترین کار است. آنان که آموزش‌های‌ مرا ارج بگزارند و پیروی کنند، به رسایی و جاودانگی خواهند رسید و با کردارهای منش‌نیک به مزدااهورا خواهند پیوست.»
(گاتها-یسنای45-بند6)

در بسیاری از بندهای گاتها و هم‌چنین دیگر بخش‌های اوستا از «جاودانگی» سخن به‌میان می‌آید. جاودانگی که به «امردادی» نامور است.

در گاتها به واژه‌هایی برمی‌خوریم که به‌گونه‌ای فروز‌ه‌های اهورامزدا هستند که در دیگر بخش‌ها اوستا به «امشاس‍پندان» نامور شده‌اند. امشاس‍پندان یا جاودانان پاک و سپند، فروزه‌هایی هستند که مردمان می‌توانند به آن‌ها آراسته شده و همان‌گونه که در بند بالا آورده شده است به آرمان پایانی آفرینش که همان پیوستن به اهورامزدا است، برسند. آرمانی که برای رسیدن به آن باید ویژگی‌هایی داشت. ویژگی‌هایی چون «وهومنی» یا نیک‌منشی، نیک‌اندیشی یا خردورزی در کارها، «اردیبهشتی» یا راستی و درستی در همه‌ی کارهای زندگی، «شهریوری» یا شهریاری بر خواسته‌های ناراست و نادرست، «سپندارمزدی» یا عشق‌ورزیدن به همه‌چیز و همگان با فروتنی هرچه بیش‌تر، «خوردادی» یا رسایی که همان خشنودی راستین از زندگی است و «امردادی» یا جاودانگی که در پایان به آرمان واپسین می‌انجامد که پیوستن به اهورامزدا است. روشن است که این فروزه‌ها نمی‌تواند به‌گونه‌ی گام به گام یا پلکانی باشد. چراکه هر کس در هر آن(:لحظه)، می‌تواند به‌گونه‌ای این فروزه‌ها را بیازماید.

پیوستن به اهورامزدا، «مانند او شدن» است. هنگامی مانند او می‌شوید که مانند او بخشنده باشید. بخشندگی بدون چشم‌داشت. هنگامی می‌توان مانند او شد که همه‌ی کارها و کردارها، مانند سراسر این جهان هستی، از روی هنجار و سامان باشد. مانند او شدن یعنی خوشبختی خود را در خوشبختی دیگران دیدن است. «دیگران» در این‌جا، «جهانیان» را معنا می‌دهد و نه کشور و جامعه و گروه مردمان ویژه‌ای. بسیاری از نادانان می‌پندارند که اگر به گروه ویژه‌ای سود برسانند، به‌گونه‌ای که زیان دیگران را درپی داشته باشد، همان نیک‌کرداری است! ولی روشن است که کاری نیک شمرده می‌شود که به سود همگان باشد و این‌چنین بودن بسیار دشوار است. از این‌روست که در گاتها پیوستن به اهورامزدا، آرمان پایانی برشمرده می‌شود.

«امُرداد» یا «امِرَتات» همان، جاودانگی است. جاودانگی اندیشه، گفتار و کردارِنیک که از انسان به یادگار می‌ماند. آن اندیشه و گفتار و کرداری جاودانه است که در راستای «اشا» باشد. «اشا» را برداشت‌های گوناگون است. راستی، پاکی، درستی، به‌هنجار بودن و سامان داشتن، از معنی‌های اشا است.

«اَمُردادي» جاودانگي روان و پيوستن به ذات اهورامزدا است كه انسان مي‌تواند با تمرين در اين جهان به آن برسد. چه اگر در اين جهان، تازه‌گردانیدن و بهتركردن جهان را در پيش گيرد، مي‌توان گفت به ژرفاي آموزش‌هاي اشوزرتشت پي‌برده است و مي‌تواند «جاودانه» شود. روشن است كه این «جاودانگي» كيفي است و آن را مرزي نيست و نمي‌توان گفت كه چه كسي، به چه ميزان به اين آگاهي رسيده است؟

تنها سنجش مردمان در این جهان از «جاودانگي»، نام نيك بر جاي گذاشتن است؛ چه از ديد دانشي و چه از ديد كرداري و چه با داشتن فرزندان نكو.

نماد جاودانه‌بودن و همیشگی‌بودن در این جهان، گیاهان و به‌ویژه درختان است. ریشه در خاک داشتن نماد استوار بودن است.

درخت، نماد استواری و پایداری و پابرجایی است. «جشن اَمردادگان» كه در روز اَمُرداد از ماه اَمُرداد(هفتمين روز از ماه اَمُرداد گاهنماي ديني زرتشتيان، برابر با سومين روز از ماه اَمُرداد گاهنماي رسمي كشور) برگزار مي‌شود و اين‌گونه برمي‌آيد كه در اين روز مردمان بيشتر به گياهان و رستني‌ها رسيدگي مي‌كنند و در دامن طبيعت يا كشت‌زارها و يا باغ‌هاي خود به پاك‌سازي،  بازسازي  و نگه‌داري  گياهان ‌پرداخته  و اين روز را با جشن و شادي و سرور به پايان مي‌رسانده‌اند.

برگرفته از هفته‌نامه‌ی امرداد شماره‌ی 344

 

 


تاریخ پست:1396/5/2 15:33 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2086

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics