تاریخ پست:1397/2/1 14:15
« سوشیانت »

به روزِ سِیُّم از «اُردیبهشتْ»ماه / بِدینْ باورْ بُدند هم مردمْ هم شاه

که باید پاسداشتْ راهِ نیاکان / ستایشْ کرد یکی ز«اَمْشاسْپَندان»

بگیرند مردمانْ جشنی بِدینْ ماه / به هر جایی بوَد شادی همه گاه

بنامَندَش وُرا «اُردیبهشتگان» /  به پاسِ ایزدِ دادار و ایران

همه خواهنده‌یِ «داد» و «اَشا»یَند / از آن رو هر که را جایَش گذارند

نه بی دانشْ بُوَد فرزانه‌یِ شان /  نه دیو و دَد بُوَد همسایه یِ شان

جوانمردی بُوَد ارزش بَراشان / همه شرم است و آزَرْم در نِگاشان

همی نوشند و در رامِشگَریها / همه نامِ دل و دلبر به لبها

به پاس «آتشی» که در دلِ ماست / و آن آتش که در هر خانه برپاست

نگهبانَش بُوَد اینْ «اَمشاسپند» / و دیوَش « ایٖنْدْرَه» را کرده در بند

همه شادند و خندان در تکاپو/ به شهر و روستا باشد هیاهو

خدایا جانِ ما اردیبهشت را / و ایرانْ سرزمینِ چون بهشت را

اگر پایینْ وُرا بالا بیارَش / اگر بالاستْ بالاترْ بِدارَش

چُنین جشنِ نِکویی در بهاران / بوَد در خوردِ آن فرهنگِ «ایران»

 

 


تاریخ پست:1397/2/1 14:15 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :836

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics