تاریخ پست:1397/2/11 15:14
خبرنگار امرداد

 مرکز فرهنگی زرتشتیان پاریس آیین ترادادی(:سنتی) گهنبار چَهره‌ی میدیوزرم‌گاه را  دهم اردیبهشت ماه 1397 خورشیدی برگزارکرد.
 موبد کورش نیکنام به بیان چگونگی برگزاری گهنبار در هر دورانی پرداخت و به برگردان بخشی از نیایش اوستایی آفرینگان گاهنبار اشاره کرد که درآن سفارش شده تا هرکس با هرگونه خواسته و دارایی خویشکاری داشته که یاری کننده‌ی این آیین‌ها باشد تا فلسفه باهم بودن، شادبود، دادودهش، خدمت کردن به دیگران و همازوری درهرهازمانی نمودارگردد.
 نیایش همگانی، آفرینگان خوانی گاهنبارو پذیرایی با خوراکی‌های ترادادی ازدیگر برنامه‌های پاسداشت آیین گهنبار میدیوزرم‌گاه در پاریس بود.

 

چهره گهنبار میدیوزرمگاه در پاریس

چهره گهنبار میدیوزرمگاه در پاریس

 

آیین همازوربیم در گهنبار چهره میدیوزرمگاه در مرکز زرتشتیان پاریس

آیین همازوربیم در گهنبار چهره میدیوزرمگاه در مرکز زرتشتیان پاریس

پذیرایی و شادخواری در گهنیار چهره میدویزرمگاه گاه آفرینش آسمان

پذیرایی و شادخواری با خوراک‌های سنتی یا ترادادی در گهنیار چهره میدویزرمگاه گاه آفرینش آسمان

موبد کورش نیکنام در آیین  گهنبار میدیوزرمگاه در پاریس

در این آیین موبد کورش نیکنام به بیان چگونگی برگزاری گهنبار در هر دورانی پرداخت

موبد کورش نیکنام در آیین  گهنبار میدیوزرمگاه در پاریس

موبد کورش نیکنام آیین یسناخوانی گهنبار را بر دوش داشت

موبد کورش نیکنام آیین یسناخوانی گهنبار را بر دوش داشت

خوان گهنبار چهره میدیوزرمگاه یا میانه‌ی بهار در مرکز زرتشتیان پاریس گسترده شد

خوان گهنبار چهره میدیوزرمگاه یا میانه‌ی بهار در مرکز زرتشتیان پاریس گسترده شد

نیایش اهورامزدا از آن رو که آسمان را آفرید در گهنبار چهره میدیوزرمگاه

نیایش اهورامزدا از آن رو که آسمان را آفرید در گهنبار چهره میدیوزرمگاه

نیایش اهورامزدا از آن رو که آسمان را آفرید در گهنبار چهره میدیوزرمگاه

فرتور رسیده است.

0114

 


تاریخ پست:1397/2/11 15:14 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1622

دیدگاه هموندان

نام : امیرحسین ایمانی زمان : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ _ ۱۷:۳۰:۳۱

درود بر موبد خردمند و دانا کورش خان نیکنام

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics