تاریخ پست:1397/2/26 13:35
گروه ورزش همگانی ورهرام برگزار کرد

گرامی‌داشت هفته‌ی تربیت‌ بدنی در آدریان بزرگ

خبریار امرداد: گوهر برومندی

گروه ورزش همگانی ورهرام از هجرای برنامه‌های هفته‌ی تربیت بدنی در آدریان بزرگ خبر داد.
هفته‌ی تربیت بدنی و ورزش زرتشتیان در آدریان بزرگ گرامی داشته شد وبرنامه‌ی روزهای نخست و دوم هفته‌ی تربیت بدنی زرتشتیان به ترتیب زیر اجرا شد:
بامداد 19 اردیبهشت ماه 1397 خورشیدی برابر با ورهرام ایزد نخستین روز از هفته‌ی ورزش بود و زرتشتیان برای نیایش همگانی به سوی شاه‌ورهرام ایزد پیاده روی کردند.
پسین 19 اردیبهشت ماه، ورزش روپایی با توپ فوتبال از سوی بازیکنان نوجوان تفت و توابع  انجام شد.
پسین 20 اردیبهشت ماه پیکار  فوتبال دوستانه و پرتاب فریزبی و پیکار لدربال و طناب کشی از سوی بازیکنان تیم جوانان تفت و توابع انجام شد.
فرتورهای برنامه‌ی روزهای نخست و دوم  هفته‌ی تربیت بدنی در دنباله آمده است:

 بامداد روز نخست از هفته‌ی تربیت بدنی، نیایش همگانی در شاه‌ورهرام ایزد برگزار شد

بامداد روز نخست از هفته‌ی تربیت بدنی، نیایش همگانی در شاه‌ورهرام ایزد برگزار شد

گروه ورزش همگانی ورهرام، 19 اردیبهشت‌ماه 1397 خورشیدی نیایش همگانی در شاه‌ورهرام ایزد برگزار کرد

گروه ورزش همگانی ورهرام، 19 اردیبهشت‌ماه 1397 خورشیدی نیایش همگانی در شاه‌ورهرام ایزد برگزار کرد

 

باشندگی تیم جوانان تفت‌ و توابع در آدریان بزرگ تهران

باشندگی تیم جوانان تفت‌ و توابع در آدریان بزرگ تهران

روز دوم از گرامی‌داشت هفته‌ی تربیت بدنی زرتشتیان پیکار فریزبی برگزار شد

روز دوم از گرامی‌داشت هفته‌ی تربیت بدنی زرتشتیان پیکار فریزبی برگزار شد

گروه ورزشی ورهرام روز دوم از هفته‌ی ورزش پیکار لدربال برگزار کرد

گروه ورزشی ورهرام روز دوم از هفته‌ی ورزش پیکار لدربال برگزار کرد

پیکار طناب‌کشی بخشی از برنامه‌ی روز دوم از هفته‌ی تربیت بدنی زرتشتیان بود

پیکار طناب‌کشی بخشی از برنامه‌ی روز دوم از هفته‌ی تربیت بدنی زرتشتیان بود

فرتور از پیمان جهانگیری است.

0114


تاریخ پست:1397/2/26 13:35 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1289

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics