تاریخ پست:1397/3/13 9:7
خبریار امرداد: گوهر برومندی

یازدهمین کنگره جهانی زرتشتیان 11 تا 14 خوردادماه 1397 برابر با یکم تا چهارم جون 2018 در شهر پرت استرالیا در حال برگزاری است.
موبد کورش نیکنام و موبد راشین جهانگیری، نمایندگان انجمن موبدان تهران، در نیایش گروهی آیین گشایش کنگره جهانی زرتشتیان باشنده بودند. راشین جهانگیری سرایش گات‌ها را بر دوش داشت.
سخنرانی موبد کورش نیکنام با عنوان فروزه های زرتشت و جوانان در کنگره بود. فریبرز رهنمون در باره‌ی تقویم مشترک زرتشتیان در کنگره جهانی سخنرانی کرد. تینا نمیرانیان به عنوان کارآفرین زرتشتی در کنگره جهانی زرتشتیان سخنرانی کرد. وی بوم‌گردی نار تی تی در شهرستان تفت یزد را بنیان گذاشته است. سخنرانی دکتر مهرآور مرزبانی، روانپزشک و محقق گاتها، از سیدنی، با عنوان گاتهای امروزی و ارتباطات آن بود.  رادمان خورشیدیان ( آینده نگر، کارشناس ارشد آینده نگری اجتماعی، از هوش آینده گفت.

آیین گشایش یازدهیم کنگره‌ی جهانی زرتشتیان با برگزاری آیین نیایش آغاز شد

آیین گشایش یازدهیم کنگره‌ی جهانی زرتشتیان با برگزاری آیین نیایش آغاز شد

آیین گشایش یازدهیم کنگره‌ی جهانی زرتشتیان با برگزاری آیین نیایش آغاز شد

چهره‌ی سمت چپ موبد کورش نیکنام و راشین جهانگیری نمایندگان انجمن موبدان تهران باشنده در نیایش گروهی کنگره جهانی زرتشتیان

یازدهمین کنگره جهانی زرتشتیان 11 تا 14 خوردادماه 1397 برابر با یکم تا چهارم جون 2018 در شهر پرت استرالیا در حال برگزاری است.

یازدهمین کنگره جهانی زرتشتیان 11 تا 14 خوردادماه 1397 برابر با یکم تا چهارم جون 2018 در شهر پرت استرالیا در حال برگزاری است

تینا نمیرانیان به عنوان کارآفرین زرتشتی در کنگره جهانی زرتشتیان سخنرانی کرد

تینا نمیرانیان به عنوان کارآفرین زرتشتی در کنگره جهانی زرتشتیان سخنرانی کرد

دکتر مهرآور مرزبانی، روانپزشک و محقق گاتها، از سیدنی

دکتر مهرآور مرزبانی، روانپزشک و محقق گاتها، از سیدنی

رادمان خورشیدیان ( آینده نگر، کارشناس ارشد آینده نگری اجتماعی، از هوش آینده کفت

رادمان خورشیدیان ( آینده نگر، کارشناس ارشد آینده نگری اجتماعی، از هوش آینده کفت

 

سخنرانی فریبرز رهنمون در مورد تقویم مشترک زرتشتیان در کنگره جهانی

سخنرانی کورش نیکنام با عنوان فروزه های زرتشت و جوانان در کنگره

فرتور رسیده است.

0114

 


تاریخ پست:1397/3/13 9:7 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2404

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics