تاریخ پست:1397/3/17 22:32
خبریار امرداد: گوهر برومندی

شاه‌ورهرام ایزد تهراننیایشگاه شاه‌ورهرام‌ایزد تهران در خجسته روز ورهرام ایزد میزبان زرتشتیان است.
زرتشتیان تهران آدینه 18 خوردادماه 1397 خورشیدی، در فرخنده‌روز ورهرام ایزد همچون هر ماه در نیایش‌گاه شاه‌ورهرام‌ ایزد گردهم می‌آیند. نیایش گروهی ورهرام ایزد از ماه خورداد این بار به گونه‌ای متفاوت برگزار می‌شود. زرتشتیانی که خواهان همازوری در اوستاخوانی گروهی و آیین نو کردن کشتی هستند می‌توانند در این روز از ساعت 18 و 30 دقیقه به همکیشان بپیوندند.
از باشندگان  در این آیین خواسته شده افزون‌ بر به تن داشتن سدره و کُشتی ۱۵ دقیقه پیش از آغاز نیایش در نیایش‌گاه باشند.
گفتنی است، هر ماه در گاه‌شمار زرتشتیان‌ به ۳۰ روز بخش می‌شود که هر روز نامی ویژه‌ی خود دارد. زرتشتیان در روز ورهرام‌ایزد از هر ماه در نیایشگاه‌های خود گردهم می‌آیند و به نیایش با اهورامزدا می‌پردازند و تندرستی و سر‌بلندی همگان را خواستار می‌شوند.

 

 

 


تاریخ پست:1397/3/17 22:32 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2493

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics