تاریخ پست:1397/3/27 16:32
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

زرتشتیان سراسر ایران و دیگر کشورها، با گردهمایی در پیرانگاه ستی‌پیر به نیایش همگانی و گرامی‌داشت یاد نیاکان خود پرداختند.
روز اشتاد از ماه خورداد در گاهشمار زرتشتی برابر با 24 خوردادماه در گاه‌شمار خورشیدی هنگامه‌ی زیارت «ستی‌پیر» است. پنجشنبه 24 خوردادماه 1397 خورشیدی از ساعت 18 همزمان با نیایش همگانی آیین گهنبار توجی در ستی‌ پیر برگزار شد. موبد مهربان آفرین اوستاخوانی این آیین را بر دوش داشت. در این آیین همکیشان با خوراکی‌های سنتی مانند سیروگ و آش پذیرایی شدند.

پیرانگاه «سِتی‌پیر» در بخش خاوری(:شرقی) شهر یزد، شمال محله‌ی مریم‌آباد جای دارد

پیرانگاه «سِتی‌پیر» در بخش خاوری(:شرقی) شهر یزد، شمال محله‌ی مریم‌آباد جای دارد

موبد مهربان آفرین اوستاخوانی گهنبار را بر دوش داشت

موبد مهربان آفرین اوستاخوانی گهنبار را بر دوش داشت

چهره‌ی سمت چپ: موبد کورش نیکنام

چهره‌ی سمت چپ: موبد کورش نیکنام

چهره‌ی دوم از راست: تاج گوهر خدادادکوچکی، هموند انجمن زرتشتیان تهران

پنج‌شنبه 24 خوردادماه 1379 خورشیدی نیایش همگانی در ستی پیر برگزار شد

فرتور از بهراد نفیسی میستری است.

0114


تاریخ پست:1397/3/27 16:32 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1870

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics