تاریخ پست:1397/4/10 8:9
دهم تیرماه، جشن تیرگان خجسته باد

جشن سپند تیرگان

سوشیانت

تیرگانبنام خداوندِ باران و رود / ز یزدان و «تِشتَر» بر ایران درود

به دریایِ«فَراخْکَرْت» آن شَهَنْشَه / همانْ «تیشتَرْ» همآوَردَشْ «اَپوشَه»

هِزاریٖ پا زِ دریا دورَش افکند / سپس آبِ سپندش را پراکند

به یاریِّ اهورا آن همه آب / رها کرده ، همه جا گشته سیراب

به پاسِ کوششِ آن «تیشترِ» گُرد/ به روز و ماهِ تیر، پیر و جوانْ خُرد

به تابستان به هر سالی در آغاز / بگیرند مردمانْ جشنی ، زنند ساز

به روزِ سیزده از ماهِ «تِشتَر» / که باشد نامِ آن یارِ دلاور

بگیرند جشن و برخوانند چکامه / بپاشند آب و دم گیرند ترانه

همه نوشند و در رامشگریها / سپاسِ «تیر» و مزدایِ اهورا

چنین جشنِ پر از استوره و راز / بنامند « تیرگان» آنرا زِ دیرباز

پس از دانستنِ استوره یِ «تیر» / تو را آگه کنم از آرشِ شیر

که او را بود یَک تیرِ سِپَندیٖن / که آن تیرش بُدی پایانِ یک کین
_________________________________________

پس از یورشِ شاهْ افراسیاب / خموشیِ بخت و بلندْ آفتاب

به یاریِّ آن مادرِ خوشْ خَرام / سِپَندارْمَزِ نیکِ فرخنده فام

چنان شد که از بهرِ پایانِ جنگ /یَکی تیر ، بر دارد آن مرزِ تنگ

هر آنجا که آن تیر افتد همان / شود مرز ایران و تورانْ نشان

ز ایران یکی یل شدی نامجوی / همان آرشِ پَهْلَوِ راهجوی

همه نامِ ایران به لب داشتی / به جز مهرِ مردم نپنداشتی

یکی تیرِ افسانه ای بر گرفت / سپندارمز آن تیرْ دادَشْ شگفت

دلاور ز تن کَند آن جامه را / نمود آن بر و کتف مردانه را

بگفتا که من تندرستم به تن / روان و تنم از برایِ مِهَن

چنین گفت و سویِ دماوند رفت / به کَردارِ شیر و چو آهو به تَفت

رها کرد آن تیر را از کمان / به یاریِ باد و خدا بی گَمان

برفت تا که خورد بر درختی بزرگ / به نزدیکِ آمویْ رودِ سترگ

از آن پس شده مرزِ ایرانْ نشان / گرفتند جشنی همه مردمان

به پاسِ چنین رویدادِ گران / و جانبازیِ آرشِ پهلوان

گرفتند مردم چنین جشن را / ورا نام « تیرگان » گرفتند سزا

 


تاریخ پست:1397/4/10 8:9 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :692

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی است بله

برای ثبت دیدگاه عبارت امنیتی تصویررو به رو را وارد کنید.مطالب مرتبط

نظر سنجی

آیا به کودکان کار کمک می‌کنید؟

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics