تاریخ پست:1397/4/18 20:4
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

باشگاه جانسپار راه میهن کامران گنجی، به خجستگی ورهرام ‌ایزد جشن زادروز در خانه‌ی دولت کرج برگزار کرد.
با نوآوری و کوشش باشگاه جانباخته کامران گنجی، به فرخندگی ورهرام‌ ایزد در گاهشمار زرتشتی برابر با یکشنبه 11 تیرماه 1397 خورشیدی جشن مشترک برای زاده‌شدگان ماه‌های خورداد و تیر در خانه دولت انجمن زرتشتیان کرج برگزار شد. جشن زادروز همراه با برنامه‌ها‌ی شاد و پذیرایی بود. در این جشن شماری از زرتشتیان کرج باشنده بودند و با کیک و خوراکی‌هایی که از سوی زاده‌شدگان فراهم شده بود، پذیرایی شدند.

چهره از سمت چپ: مهران زنده‌نوش فرنشین انجمن زرتشتیان کرج، در جشن زاد روز باشنده بود

چهره از سمت چپ: مهران زنده‌نوش فرنشین انجمن زرتشتیان کرج، در جشن زادروز باشنده بود

با نوآوری و کوشش باشگاه جانباخته کامران گنجی، به فرخندگی ورهرام‌ ایزد جشن مشترک زاد روز برگزار شد

با نوآوری و کوشش باشگاه جانباخته کامران گنجی، به فرخندگی ورهرام‌ ایزد جشن مشترک زادروز برگزار شد

از باشندگان در جشن زادروز با کیک پذیرایی شد

یکشنبه 17 تیرماه 397 خورشیدی جشن زاد روز ماه‌های خورداد و تیر در خانه دولت انجمن زرتشتیان کرج برگزار شد

یکشنبه 17 تیرماه 397 خورشیدی جشن زادروز ماه‌های خورداد و تیر برگزار شد

جشن زاد روز در خانه دولت انجمن زرتشتیان کرج برگزار شد

جشن زادروز در خانه دولت انجمن زرتشتیان کرج برگزار شد

جشن زادروز با باشندگی شماری از زرتشتیان کرج و به همراه برنامه شاد بود

جشن زادروز با باشندگی شماری از زرتشتیان کرج و به همراه برنامه شاد بود

فرتور رسیده است.

0114


تاریخ پست:1397/4/18 20:4 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1530

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics