تاریخ پست:1397/7/7 15:5
به کوشش انجمن زرتشتیان رحمت‌آباد یزد

برگزاری گهنبار به نامگانه‌ی نیک‌اندیشان زرتشتی

خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

گهنبار چهره‌ی ایاثرم گاه  رحمت‌اباد یزدآیین گهنبارخوانی چهره‌ی ایاثرم‌گاه به نامگانه‌ی دهشمندان زرتشتی و به کوشش انجمن زرتشتیان رحمت‌آباد یزد برگزار می‌شود.‌
آیین آفرینگان‌خوانی گهنبار، چهره‌ی ایاثرم‌گاه، آغاز سرمای زمستان، اشتاد ایزد و مهرماه در گاهشمار زرتشتی برابر با آدینه 20 مهرماه 1397 خورشیدی به نامگامه‌ی شادروانان مانکجی لیمجی هاتریا و پشوتن جی دوسابایی مارکار و جمشید خدارحم  نرسی‌آباد و شماری از دهشمندان و خدمتگزاران درگذشته‌ی هازمان زرتشتی و هماروانان از ساعت 16 و 30 دقیقه  در تالار آدریان رحمت‌آباد برگزار می‌شود.
گفتنی است، نام چهارمین چَهره‌ی گهنبار از واژه‌ی اوستایی آیاثریمه به چم (:معنی) آغاز سرمای زمستان گرفته شده است. این گاه در باور زرتشتیان هنگامه‌ی آفرینش گیاهان و رُستنی‌ها از سوی پروردگار است.


تاریخ پست:1397/7/7 15:5 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :655

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics