تاریخ پست:1397/7/22 9:39
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

گهنبار آغاز سرمای زمستان شنبه 21 مهرماه 1397 خورشیدی به کوشش انجمن زرتشتیان اله‌آباد در دخمه‌ی این روستای زرتشتی‌نشین یزد برگزار شد. 
نام چهارمین چَهره‌ی گهنبار از واژه‌ی اوستایی آیاثریمه به چم (:معنی) آغاز سرمای زمستان گرفته شده است. این گاه در باور زرتشتیان هنگامه‌ی آفرینش گیاهان و رُستنی‌ها از سوی پروردگار است و به این انگیزه برای بزرگداشت آن جشن وشادی برپا می‌کنند.

فرتور رسیده است.

1986


تاریخ پست:1397/7/22 9:39 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :339

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی است بله

برای ثبت دیدگاه عبارت امنیتی تصویررو به رو را وارد کنید.هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics