تاریخ پست:1395/5/13 15:45
خبریار امرداد: افشین خسروی

در گاه‌شمار زرتشتی سال به ١٢ ماه ٣٠ روز بخش می‌شود كه هر روز به نامی آراسته است. امروز هفدهمین روز ماه امرداد در گاه‌شمار زرتشتی استنام اين روز «سروش» است.

سروش در اوستا « سرئوشه »خوانده می‌شود که به چم(:معنی) فرمان‌برداري از خداوند است. این ایزد در گات‌ها بيش‌تر «سرئوشه» آمده است که به همين چم است. در اوستا نیز ایزدی به چم « مهين » و «بزرگ» است. بزرگی جایگاه سروش  با ایزد مهر برابری می‌کند و گاهی او را از امشاسپندان می‌دانند.

سروش، پيک ايزدي است که حافظ پیرامون این ایزد می‌سراید: «در راه عشق وسوسه اهرمن بسي است / پيش آی و گوش دل به  پيام سروش کن». چه نيکوست زرتشتیان در اين  روز به آتشکده‌ها می‌روند و نماز می‌خوانند. مسعود سعد سلمان نیز پیرامون این ایزد می‌سراید: «روز سروش است که گويد سروش / باده خور و نغمه مطرب نيوش».
گل «خيري سرخ» نماد این روز در دین زرتشتی است.

 


تاریخ پست:1395/5/13 15:45 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2237

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics