تاریخ پست:1395/5/14 11:0
خبریار امرداد: افشین خسروی

در گاه‌شمار زرتشتی سال به ١٢ ماه ٣٠ روز بخش می‌شود كه هر روز به نامی آراسته است. امروز هجدهمین روز ماه امرداد در گاه‌شمار زرتشتی است نام اين روز «رشن» است.

روز «رشن» که در اوستا «رشنو» آمده است؛ به چم(:معنی) دادگر است. رشن، ایزد درستی، دادگری و دادگستری است و نام يکي از ايزدان همکار امشاسپند امرداد، همراه با ایزدان مهر و سروش است.
ایزد رشن بر ضد راهزنان و دزدان است و در ستایش رشن، پس از ستودن دادار اورمزد رایومند فرهمند، اشاره به رشن ترازودار شده است. مسعودسعد پیرامون این ایزد می‌سراید: «روز رشن است اي نگار دلرباي / شاد بنشين  و به جام مي‌گراي».
نماد این روز گل «نسترن» در دین زرتشتی است.


تاریخ پست:1395/5/14 11:0 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2299

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics