تاریخ پست:1397/9/26 17:53
امرداد

 کارگاه آموزش خانواده با موضوع مدیریت شبکه مجازی در خانواده 25 آدرماه در دبستان جمشیدجم برگزار شد.
سخنران این نشست دکتر خسروی درباره ی اینکه کودکان را امروزه نمی توان از فضای مجازی دور نگه داشت سخن راند و گفت: باید بازیهای بچه ها را طبقه بندی کرد و تمام بازیهای رایانه ای خطرناک و غیرمفید نیستند.

فرتور رسیده است.

0114


تاریخ پست:1397/9/26 17:53 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :634

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics