تاریخ پست:1395/5/19 6:0
خبریار امرداد: افشین خسروی

در گاه‌شمار زرتشتی سال به ١٢ ماه ٣٠ روز بخش می‌شود كه هر روز به نامی آراسته است. امروز بیست‌وسومین روز ماه امرداد در گاه‌شمار زرتشتی است نام اين روز «دی‌به‌دین» است.
در هر ماه زرتشتی سه روز «دی» داریم كه برای پرهیز از اشتباه با پسوند نام روز پس از خودش شناخته می‌شود. «دی» به چم پروردگار است. روزهای دی روزهای آسایش و دست از كار كشیدن زرتشتیان است. زرتشتیان در روزهای اورمزد، دی‌‍به‌آذر، دی‌به‌مهر و دی‌به‌دین نیایش همگانی برگزار می‌کنند.
مسعود سعد پیرامون این ایزد می‌سراید «دي بدين است و دين مرد خرد / آن شناسد که لعل باده خورد». زرتشتیان در این روز جامه نو می‌پوشند و به دیدار موبدان، استادان و فرهیختگان می‌روند.
نماد این روز در دین زرتشتی گل « شنبليد» است. 


تاریخ پست:1395/5/19 6:0 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2215

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics