تاریخ پست:1397/10/24 12:8
مهین‌بانو ترکمان اسدی

جشن‌هاي ايران زمين

نیایش به دادار هرمزد پاك

جهاندار داننده‌ی دادگر

به درگاه پاكش نماز آوریم

به آتشكده، گه سپیده‌دمان

به نزدیك فرخنده آتش به پای

كه بخشد به ما رادی و بخردی

كه آن خانه‌ی مهر باشد درست

كجا دیده بُد پیر روشن ضمیر

فره‌مند آن موبد موبدان

زبان برگشاده به نیكو سخن

سخن‌های آموزگاران به جان

به گوش آن سخن‌ها همی بشنوید

پس آنگاه، آن را به كار آورید

به فَروردگان و به اردیبهشت

به تیر و امردادگانِ گُزین

به آبانگان و به آذر سپهر

به اسفندگان بر نیایش كنیم

همه جشن‌ها را به‌ جای آوریم

سده، جشن آتش، ز هوشنگ‌شاه

زبانه كشد آتش سرخ‌روی

فروزنده آتش، خروشنده چنگ

بزرگی امشاسپندانِ پاك

كه آن آتش از فره ایزدی است

نشان دارد از كردگار سپهر

در این مجلسِ جشنِ فرخ سروش

به گرد چنین آتش تیز پَر

همازور باشیم و روشن‌روان

اهورای ایران‌زمین یار باد

 

 

 

 

 

 


تاریخ پست:1397/10/24 12:8 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :708

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics