تاریخ پست:1397/11/10 8:9
فرارسیدن جشن پیدایش آتش بر همگان فرخنده باد

سده از راه رسید

توران بهرامی

اي آتش گرم و روشن و پاك

وي بال گشوده سوي افلاك

 

نام سده را نهاده بر خويش

عمرت ز هزاره‌ها بود بيش

 

بس راز كهن به دل نهفتي

از آن به كسي سخن نگفتي

 

آيينه‌ي مردمان پاكي

پرجذبه و گرم و تابناكي

 

شهنامه كه پيك راستانست

يادآور عهد باستانست

 

اين‌گونه ترا نموده تصوير

اي آتش جاودان پيگير

 

«هوشنگ» خديو پيشدادي

يك روز پي شكار و شادي

 

بر اسب شهي سوار گرديد

در دشت پي شكار گرديد

 

ناگاه كنار مشت خاري

افتاد نگاه او به ماري

 

برداشت به چابكي يكي سنگ

افكند به سوي مار شبرنگ

 

آن مار، خزيد و جان بدر برد

وان سنگ به سنگ ديگري خورد

 

ناگاه شراره‌اي بيفروخت

هر خار و خسي كه بود از آن سوخت

 

آن شعله‌ي خرد گسترش يافت

گرمي و فروغ از آن برون تافت

 

پيدايش آتش از همين‌جاست

هرچند در اين ميان سخن‌هاست

 

در روز دهم ز ماه بهمن

شد آتش جاودانه روشن

 

جشن «سده» گرم و شادي‌افزاي

زان روز ستاده پاي برجاي

 

آغازگر تمدن است آن

شد حاصل از آن رفاه انسان

 

زنهار كه هديه‌اي خدايي‌ست

روشنگر قوم آرياييست

 

ديده‌ست هزار زير و بم را

گه شادي و شور و گاه غم را

 

ننمود به كس اگرچه احوال

جشني است چو مهرگان، كهنسال

 

پيريست كه بس هزاره ديده‌ست

گه گفته و گه‌گهي شنيده‌ست

 

گه داد به خلق شور و شادي

گه رفت به مرز نامرادي

 

افسرد، ولي نگشت خاموش

از خاطره‌ها نشد فراموش

 

زنهار اگر زبان گشايد

بس راز نهفته را نمايد

 

گويد به تو، هر وجب از اين خاك

از پرتو عشق شد چنين پاك

 

از خون دل دلاورانش

سرخ است شفق در آسمانش

 

فرياد برآورد كه ايران

هرگز نشود خراب و ويران

 

اين ملك ز بس كه زير و بم ديد

چون آهن آبداده گرديد

 

آيين سده نماد هستي است

راهي به سوي خداپرستي‌ست

 

ايراني پاك‌زاده، زنهار

اين آتش گرم را نگهدار

 

چون شعله‌ي عشق جاودانست

يادآور آتش مغان است

 


تاریخ پست:1397/11/10 8:9 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :897

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics