تاریخ پست:1398/2/31 16:36
امرداد

دو بخشی است یعنی «وهو» به چم نیک و خوب و «منه» از بن «من» بمعنای اندیشیدن شناختن و فهمیدن است هر دو بخش یعنی اندیشه نیک است بهمن از فروزه‌های اهورا مزدا است در جهان مینوی نماینده‌ی اندیشه نیک. بهمن در اوستا وهومنه خوانده می‌شود.

 *«من» در ادب پارسی به چم منش و روان و دل به كار مى رود.


 استاد فرزانه فردوسی بزرگ می‌سراید:

سرش سبز بادا ، منش ارجمند

منش بر گذشته ز چرخ بلند

 

نخستين آفريده‌ي اهورامزد هست و يكی از مهين ايزدان مزديسنای هست .

در جهان مينويی نماد پاكى انديشه و خرد و دانايی خداوندگار هست.

آدمي را به خرد و انديشه كردن و دانايي بهره مى‌بخشد و آدمي را به پروردگار هستی نزديک مى‌سازد .

وهمن همان بزرگ امشاسپند و ايزد بزرگ هست كه در خواب روان اشو زرتشت سپنتمان را به پيشگاه اهورامزدا رهنمون كرد .

ايزد وهومنه به آدمی سخن نيک و گفتار برتر آموزش  مى‌دهد و آدمی را از ژاژگويی و هرزه‌گويی باز  مى‌دارد.

 انديشه‌ی نيک و منش نیک اهورايی و نخستين امشاسپند و پرستار جانوران هست . نخستين روز نبر در ماه زرتشتی هست و در اين روز خوردن گوشت پرهيز مى‌دارند .  با ايزد ماه ، گوش، و رام روز هم كار هستند.

اندیشه‌ی نیک، اندیشه‌ای است که مردمان سراسر جهان را به‌سوی اشا سو می‌دهد و اندیشه بد اندیشه‌ای است که مردمان را به فریب و کژ راهی انداخته و آنها را از اشا دور می‌سازد. در گات‌ها سناریوی آزاد اندیشی و دموکراسی اجتماعی به‌روشنی به‌چشم می‌خورد. وهومن به اندازه‌ای در آیین مزدیسنی مهم است که گفته می‌شود آن زندگی بهترین زندگی به‌شمار می‌آید و تنها از راه اشا می‌توان به آن رسید.  واژه‌ی وهومن در گات‌ها ۱۲۷ بار آمده است.

 

 زرتشت با نیروی خرد و بکارگیری اندیشه‌ی نیک به شناخت خداوند دست یافت‌. اندیشه نیک یا خرد مقدس یا بهمن نمادی از گوهر خرد اهورا مزدا است که خود سرچشمه خرد است.


تاریخ پست:1398/2/31 16:36 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :475

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics