تاریخ پست:1398/3/30 9:9
امشاسپند نگهبان چارپایان در جهان مادی

وهمن دومین روز از تیرماه زرتشتی

امرداد

بهمن‌روز ای صنم دلستان

بنشين با عاشقان در بوستان

روز وهمن، دومین روز سالنمای زرتشتی و نخستین روز «نبر» در ماه است. زرتشتیان در این روز از خوردن گوشت و کشتن حیوانات خوداری می‌کنند. با ايزد ماه، گوش و رام روز هم كار هستند.

ايزد وهومنه به آدمی سخن نيک و گفتار برتر آموزش مى‌دهد و آدمی را از ژاژگويی باز مى‌دارد.

وهمن(:بهمن) در اوستا «وهومنه» و به چم «اندیشه نیک» آمده و یکی از امشاسپندان دین زرتشتی است. با یاری وهمن امشاسپند اشوزرتشت با خداوند جان و خرد، اهورامزدا، به گفت‌وگو پرداخت.

وهومن به اندازه‌ای در آیین مزدیسنی مهم است که گفته می‌شود آن زندگی بهترین زندگی به‌شمار می‌آید و تنها از راه اشا می‌توان به آن رسید. واژه وهومن در گات‌ها ۱۲۷ بار آمده است.

این امشاسپند نگهبان چارپایان در جهان مادی و در جهان مینوی نماینده منش و اندیشه‌ی نیک است. او را با ویژگی «فرونشاننده آتش خشم» نیز می‌شناسند. چه نیکوست در این روز آغاز به خواندن کتابی کردن.

اشو زرتشت با نیروی خرد و به‌کار بستن «‌اندیشه نیک‌» به شناخت درست خداوند دست يافت. «‌اندیشه نیک‌» یا بهمن و خرد مقدس، نمادی از گوهر خرد اهورامزداست که خود سرچشمه‌ی خرد است.

خواسته‌ی اشوزرتشت از مردمان، آن‌گونه كه از «گات‌ها» (سروده‌های اشو زرتشت) برمی‌آيد، به‌کار بستن «‌اندیشه نیک‌« است. انديشه‌ی نيک، قدرتمندترین نیرو در کار‌زار با نابسامانی‌های جهان است.

اندرزنامه آذرباد مهراسپندان (موبد موبدان در روزگار شاپور دوم)

پوشش و جامه‌ی نو بپوش   

اندرزنامه آذرباد مهر اسپندان در سروده‌ی استاد ملک‌الشعرای بهار:

به (بهمن) کنی جامه‌ها نو برشت/ پرستش کنی روز (اردیبهشت)


سروده‌ی مسعود سعد سلمان، بر پایه‌ی کتاب بندهش

بهمن‌روز ای صنم دلستان

بنشين با عاشقان در بوستان

شاد نشينيم كزين مملكت

خلق جهان هست همه شادمان

 

 

 


تاریخ پست:1398/3/30 9:9 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :422

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics