تاریخ پست:1398/4/21 8:0
امرداد

همه مردمی بايد آيين تو

همه  رادی و راستی دين تو

امروز دین ایزد از ماه تیر سال 3757 زرتشتی، آدینه 21 تیرماه 1398 خورشیدی 12 جولای 2019 میلادی

دین، نام روز بیست‌و‌چهارم از هر ماه در گاهشمار زرتشتی است و نگهبانی روز بیست‌وچهارم ماه به ایزد دین سپرده شده است. دین نام ايزدی از ایزدان آیین زرتشتی، نگهبان خامه هست. در این روز فرزند به درس و آموزگار سپرند. ...

ابوریحان بیرونی در پهرست نام‌های روزهای ایرانی نام این روز را «دین» و در سغدی هم «دین» و در خوارزمی نیز «دین» یاد کرده است. دين که از واژه‌ی دئنا گرفته شده به چم سروش كه همان وجدان آمده است.

نگرشی درونی  که از سوی اهورامزدا در نهاد هر آدمی مى‌باشد، تا در زندگی با نیروی آن بتواند راه راست و درست را یافته و در آن گام بردارد.

در سانسکریت و گات‌ها و دیگر بخش‌های اوستا بارها واژه‌ِ «دئنا» آمده كه هشت بار مى‌شود . دین در گات‌ها به چم‌های گوناگون کیش، و آيين و سروش و ... معنا شده است.

فردوسی پیرامون این ایزد می‌سراید:

«همه مردمی بايد آيين تو /

همه  رادی و راستی دين تو»

مسعود سعد پیرامون آن می‌سراید:

 «دين‌روز ای روی تو آکفت دين

می خور و شادی کن و خرم نشين».

یاد روز 21 تیرماه:

در سال 605 ميلادی، ارتش ايران به خواست خسرو پرويز برای جنگ با روم‌شرقی به سوی قلمرو اين كشور راهی شد. «تاريخ» از اين لشكر‌كشی به عنوان «جنگ غير‌ضروری» كه ناتوانی هردو امپراتوری را درپی داشت و نابودی هر دو دولت را رقم زد، نام برده‌اند.


تاریخ پست:1398/4/21 8:0 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :135

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics