تاریخ پست:1398/5/14 9:15
امرداد

چو هور سپهر آورد روز رَش

ترا زندگى باد پدرام و خَوش

امروز رشن ایزد از ماه امرداد سال 3757 زرتشتی، 14 امردادماه 1398خورشیدی، پنجم آگوست 2019 میلادی، سومین روز از هنگامه‌ی نیایش همگانی در پیرِ نارکی

هجدهمین روز از هر ماه در گاهشمار زرتشتی به نام رشن پیوند یافته است. رَشن (رَشْنو) ـ ایزد دادگرى و آزمایش ایزدى، ايزد درستی و دادگری كه از ايزدان سرای پسين و از داوران روز جزا هست. يشت رشن، يشتی هست در ستايش رَشن، رَشنو، رشن يشت ، يشت دوازدهم اوستا هست.

ایزد عدل و داد در دین مزدیسنى. در اوستا رَشْنو Rašnu و در پهلوى رَشْن Rašn به معناى عادل و دادگر است. رَشْن در اوستا اغلب با صفت رَزْیشْته Razišta (در پهلوى رزیستک Razistak) وبه صورت رَشْنو رزْیشْتَه به معناى راست تر و درست تر آمده است، و در فارسى معمولاً این ایزد با صفتش «رَشْن راست» خوانده مى شود.

 ابوریحان بیرونى در الآثار الباقیة (ص73) در فهرست روزهاى ایرانى، این ایزد را رَشْن خوانده که در زبان سُغدى رَسْن Rasn و در خوارزمى همان رَشْن خوانده مى شده است. در ادبیات فارسى این واژه به صورت «رش» بدون نون بکار رفته است.

فردوسى گوید: چو هور سپهر آورد روز رَش / ترا زندگى باد پدرام و خَوش،

خسروى مى گوید: مى سورى بخواه کامد رَش / مطربان پیش دار و باده بکَش.


یاد روز 14 امردادماه:

در اين روز در سال 1285 خورشيدی (پنجم آگوست 1906)، مظفرالدين شاه قاجار فرمان مشروطيت را امضا كرد و نخستين نشست مجلس شورای ملی در كاخ گلستان و با باشندگی (:حضور) وی تشكيل شد.


تاریخ پست:1398/5/14 9:15 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :205

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics