تاریخ پست:1398/5/20 8:5
امرداد

دین ایزد؛ بیست‌وچهارمین روز از امردادماه در گاهشمار زرتشتیهمه مردمی بايد آيين تو

همه  رادی و راستی دين تو

امروز دین ایزد از ماه امرداد سال 3757 زرتشتی، یکشنبه 20 امردادماه 1398 خورشیدی 11 آگوست 2019 میلادی

دین، نام روز بیست‌و‌چهارم از هر ماه در گاهشمار زرتشتی است و نگهبانی روز بیست‌وچهارم ماه به ایزد دین سپرده شده است. دین نام ايزدی از ایزدان آیین زرتشتی، نگهبان خامه هست. در این روز فرزند به درس و آموزگار سپرند. ...

ابوریحان بیرونی در پهرست نام‌های روزهای ایرانی نام این روز را «دین» و در سغدی هم «دین» و در خوارزمی نیز «دین» یاد کرده است. دين که از واژه‌ی دئنا گرفته شده به چم سروش كه همان وجدان آمده است.

نگرشی درونی  که از سوی اهورامزدا در نهاد هر آدمی مى‌باشد، تا در زندگی با نیروی آن بتواند راه راست و درست را یافته و در آن گام بردارد.

در سانسکریت و گات‌ها و دیگر بخش‌های اوستا بارها واژه‌ِ «دئنا» آمده كه هشت بار مى‌شود. دین در گات‌ها به چم‌های گوناگون کیش، و آيين و سروش و ... معنا شده است.

فردوسی پیرامون این ایزد می‌سراید:

«همه مردمی بايد آيين تو /

همه  رادی و راستی دين تو»

مسعود سعد پیرامون آن می‌سراید:

 «دين‌روز ای روی تو آکفت دين

می خور و شادی کن و خرم نشين».

یاد روز 20امردادماه:

- هادريان (هادريانوس) امپراتور روم يازدهم اوت سال 117 ميلادی با دولت ايران صلح كرد.

-  در اين روز در سال1916 ميلادی، نيروهای عثمانی كه از راه خاك عراق وارد ايران شده بودند شهر همدان را متصرف شدند و از راه قزوين به تهران رهسپار شدند.

-  در سال 1922 ميلادی، تيپ آذربايجان به فرماندهی سرتيپ امان‌اله ميرزا، قلعه چهريق را تصرف كرد و اسماعيل‌آقا سميتقو را با تلفات سنگين به تركيه فراری داد و اسلحه و مهمات فراوان به دست آورد.

-  جنگ دريايی ايران و يونانيان در دماغه آرتميسيوم در سال 480 پيش از ميلاد، اندكی پس از جنگ ترموپيل.

-  در سال 1335 خورشيدی، دكتر مصدق به روستای احمد آباد كرج، تبعيد شد.

-  هادريان (هادريانوس) امپراتور روم در سال 117 ميلادي با دولت ايران صلح كرد.


تاریخ پست:1398/5/20 8:5 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :142

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics