تاریخ پست:1398/7/18 9:29
امروز بیست‌وچهارمین روز از مهرماه در روزنگار مزدیسنی

دین ایزد بینش و نگرش درونی در گاهشمار زرتشتی

امرداد

دین ایزد؛ بینش و نگرش دورنی در گاهشمار زرتشتی«دین» واژه‌ای پارسی و به چم (:معنی) وجدان، بینش و نگرش درونی است که از سوی اهورامزدا در نهاد هر انسان جای داده شده تا در زندگی با نیروی آن بتواند راه درست و راست را یافته و در آن گام بردارد.

همه مردمی بايد آيين تو

همه  رادی و راستی دين تو

امروز دین ایزد از ماه مهر سال 3757 زرتشتی، پنجشنبه 18 مهرماه 1398 خورشیدی 10 اکتبر 2019 میلادی

دین، نام روز بیست‌و‌چهارم از هر ماه در گاهشمار زرتشتی است و نگهبانی روز بیست‌وچهارم ماه به ایزد دین سپرده شده است. دین نام ايزدی از ایزدان آیین زرتشتی، نگهبان خامه هست. در این روز فرزند به درس و آموزگار سپرند. ...

ابوریحان بیرونی در پهرست نام‌های روزهای ایرانی نام این روز را «دین» و در سغدی هم «دین» و در خوارزمی نیز «دین» یاد کرده است. دين که از واژه‌ی دئنا گرفته شده به چم سروش كه همان وجدان آمده است.

نگرشی درونی  که از سوی اهورامزدا در نهاد هر آدمی مى‌باشد، تا در زندگی با نیروی آن بتواند راه راست و درست را یافته و در آن گام بردارد.

در سانسکریت و گات‌ها و دیگر بخش‌های اوستا بارها واژه‌ِ «دئنا» آمده كه هشت بار مى‌شود. دین در گات‌ها به چم‌های گوناگون کیش، و آيين و سروش و ... معنا شده است.

فردوسی پیرامون این ایزد می‌سراید:

«همه مردمی بايد آيين تو /

همه  رادی و راستی دين تو»

مسعود سعد پیرامون آن می‌سراید:

 «دين‌روز ای روی تو آکفت دين

می خور و شادی کن و خرم نشين».

یاد روز 18 مهرماه:

«مورگان شوستر» آمريكايی كه خزانه‌دار كل ايران بود در پی اعلام اين حقيقت كه تا مساله «ماليات‌گيری دقيق و در سر موعد مقرر» در ايران حل نشود، هيچيک از مشكلات اين كشور برطرف نخواهد شد دستور داد كه اموال شعاع السلطنه تا تسويه بدهی مالياتی‌اش توقيف شود.


تاریخ پست:1398/7/18 9:29 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :115

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics