لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ایریستانوم اروانو یزه میده یا اشه اونام فروشی
روانشاد دکتر ایرج گشتاسب‌پور پارسی
به روان درگذشتگان پارسا درود باد

گرامی خانواده گشتاسب‌پور پارسی

با اندوه فراوان، درگذشت روانشاد دکتر ایرج گشتاسب‌پور پارسی، پور مهین‌بانو و مهربان را آرامش‌باد گفته، شادی روان آن انوشه‌روان و تندرستی و دیرزیوی بازماندگان را از درگاه اهورامزدای یکتا و بی‌همتا آرمان داریم. یادشان گرامی، بهشت برین جایگاه‌شان باد.

دکتر اردشیر خورشیدیان و خانواده