تارنمای خبری امرداد
مرور رده

اندیشه

پشتو؛ زبان رسمی اداری افغانستان

طالبان در جدال آشکار با زبان پارسی

زبان پارسی رشته‌ی پیوند میان پارسی‌زبانانی‌ است که اگرچه در درازای تاریخ مرزهایی جدا پیدا کرده‌اند اما با تکیه بر فرهنگ…
در امرداد 453 چاپ شده است:

جشن‌ها، گره‌گشای انسان امروزی

«منم آن سرودخوان که در پیروی از اشا پابرجا و استوارم. اینک مهرورزانه و با همه‌ی هستی خویش، از بهترین منش خواستار آموختن…