تارنمای خبری امرداد
مرور رده

ایران‌‌بوم

اگر ایران به جز ویران‌سرا نیست

من این ویران‌سرا را دوست دارم

اگر تاریخِ ما افسانه‌رنگ است

من این افسانه‌ها را دوست دارم

نوای نای ما گر جان‌گداز است

من این نای و نوا را دوست دارم

اگر آب و هوایش دل‌نشین نیست

من این آب و هوا را دوست دارم

به شوق خارِ صحراهای خشکش

من این فرسوده ‌پا را دوست دارم

من این دل‌کش زمین را خواهم از جان

من این روشن‌ سما را دوست دارم

اگر بر من ز ایرانی رود زور

من این زورآزما را دوست دارم

اگر آلوده‌ دامانید، اگر پاک

من ای مردم، شما را دوست دارم

آبادزردشت کجاست؟

نی­ریز شهری باستانی در خاور استان فارس است که دومین شهر استان از نظر بزرگی بوده و جمعیتی بیش از 120.000  تن دارد. نام…