لوگو امرداد

آتشكده تهران

آیین نیایش گروهی روز اردیبهشت امشاسپند از ماه فرخنده مهر در آتشکده تهران با همازوری همکیشان برگزار شد. این آیین به سر...

دانش‌آموزان دبیرستان‌های رستم آبادیان و فیروزبهرام، با نیایش گروهی در آتشكده تهران و سرایش اردیبهشت یشت روز اردیبهشت ...

بارگذاری نوشتار بیشتر