تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

آتشکوه

فرتورهایی از آتشکده‌ی آتشکوه محلات

آتش و کوه در کنار آتشکوه

در کنارش که می‌ایستی به بزرگی و شکوهش پی می‌بری. نامش را از روستای نزدیکش گرفته، شاید هم وارون آن باشد.…