لوگو امرداد

آرامگاه زرتشتیان

پیشواز جشن شهریورگان و گرامیداشت یاد پدران

گروهی از گردشگران به پیشواز جشن شهریورگان و روز پدر، به یاد پدران معنوی ایران زمین و پدران و بزرگان تاثیرگذار زرتشتی ...

تأثیر دگرگونی فرهنگی بر معماری آرامگاه های زرتشتی

          دخمه ی زرتشتیان در یزد  چیدمان دخمه ی زرتشتیان در باستان مقایسه ی کاخ فرح ...

بارگذاری نوشتار بیشتر