لوگو امرداد

آیین گهنبار چهره میدیوشهم گاه

انجمن زرتشتیان رحمت آباد بنامگانه‌ی روانشادان و هماروانان، دومین چهره‌ی گهنبار سال (گاه آفرینش آب) و همچنین خجسته جشن...

آیین آفرینگان‌خوانی گهنبار چهره‌ی میدیوشهم‌، گاهِ آفرینش آب به نامگانه‌ی هماروانان با اوستاخوانی موبد فرهنگ ضیاتبری 1...

انجمن زرتشتيان ايالت واشنگتن (سياتل) گهنبار چهره‌ی ميديوشهم‌گاه را در پسين روز يكشنبه 5 تیرماه (٢٦ جون) با باشندگی هم...

دومین چَهره‌ از گهنبار در سال 99 با پایداری کووید-19، بدون گردهمایی آیینی در انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران بر...

آگاهی‌رسانی انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران

آیین گهنبار چهره میدیوشهم گاه با پایداری کووید-19، بدون گردهمایی آیینی در انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران برگزا...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد