لوگو امرداد

اردو دانش آموزان زرتشتی

کانون دانشجویان خبر داد

کانون دانشجویان زرتشتی در آگاهی‌نامه‌ای از دیرتر برگزار شدن چهل‌و‌دومین اردوی دانش‌آموزان زرتشتی سراسر کشور خبر داد. ...

کانون دانشجویان زرتشتی برگزار کرد

امسال با پایداری کووید-19، کانون دانشجویان زرتشتی برنامه‌‌ی اردوی دانش‌آموزی را با عنوان «کمپ آن»، مجازی برگزار کرد. ...

کانون دانشجویان زرتشتی بر آن است تا در روز پایانی برنامه‌ی «کمپ آن»، گهنبار توجی را در ساختار پخش زنده (:لایو) در این...

امسال، کانون دانشجویان زرتشتی اردوی دانش‌آموزی را به شیوه‌ی مجازی و با نام «کمپ آن» برگزار می‌کند. «کمپ آن» اردوی مجا...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد