لوگو امرداد

انجمن زرتشتیان تفت و توابع یزد

انجمن زرتشتیان تفت و توابع یزد با برگزاری آیین گهنبارخوانی، فرخنده زادروز و پیامبری اَشو زرتشت را گرامی داشت. آیین گ...

انجمن زرتشتیان تفت و توابع یزد، آیین سالروز درگذشت اشوزرتشت را در آرامگاه زرتشتیان تفت و توابع برگزار کرد. این مراسم ...

انجمن زرتشتیان تفت و توابع یزد با برگزاری گهنبار آیین مهرگان را گرامی داشت. دهم مهر ماه 1401، برابر با مهرایزد و مهرم...

انتخابات هیات رییسه‌ی گردش 23 انجمن زرتشتیان تفت و توابع یزد برگزار شد. نخستین نشست هیات مدیره گردش ۲۳ انجمن زرتشتیان...

با برگزاری انتخابات و شمارش 179 رای همکیشان، هیات مدیره‌ی گردش 23 انجمن زرتشتیان تفت و توابع یزد گزینش شد. انتخابات گ...

آتش سده، جشن پرشکوه پیدایش آتش، به کوشش انجمن زرتشتیان تفت و توابع یزد در روستای زرتشتی‌نشین زین‌آباد فروزان شد. سده ...

آیین آفرینگان‌خوانی گهنبار چهره‌ی ایاثرم‌گاه به نامگانه‌ی هماروانان بدون باشندگی همکیشان در انجمن زرتشتیان تفت‌وتوابع...

گزارش تصویری از برگزاری

آتش پرفروغ سده، نماد همبستگی ایرانیان به کوشش انجمن زرتشتیان تفت و توابع یزد در روستای زرتشتی‌نشین زین‌آباد افروخته ش...

بازرس جدید انجمن زرتشتیان تفت و توابع یزد در مجمع همگانی این انجمن برگزیده شد. نوبت دوم مجمع همگانی انجمن زرتشتیان تف...

بارگذاری نوشتار بیشتر