لوگو امرداد

انجمن زرتشتیان شریف آباد

انجمن زرتشتیان شریف‌آباد از انجام سنگ‌چینی کناره‌های جاده زیارتگاه پیرسبز چک‌چک و یاری نیک‌اندیش خبر داد. به گزارش ان...

انجمن زرتشتیان شریف‌آباد از نصب و راه‌اندازی سیستم صوتی در زیارتگاه پیرسبز با نیک‌اندیشی دهشمند خبر داد. سیستم صوتی (...

آیین آغاز سال گاهشماری کهن زرتشتیان، در دخمه شریف‌آباد اردکان برگزار شد. آیین با آفرینگان‌خوانی موبدان شاه‌بهرام بلیو...

برپایه‌ی گاه‌شماری دیرین زرتشتیان، آیین گهنبار پنج روز پنجی با همازوری همکیشان شریف‌آبادی و باشندگی میهمانان خانه‌به‌...

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، در بازدید از بافت تاریخی اردکان از زیارتگاه پیر سبز چک‌چک دیدن کرد. وزیر میر...

آیین گهنبار چهره میدیوزرم گاه با باشندگی زرتشتیان شریف‌آباد اردکان به یاد هماروانان برگزار شد. آفرینگان‌ نخستین چهره ...

انجمن زرتشتیان شریف‌آباد در راستای تکمیل کادر خود در زیارتگاه‌های تحت پوشش استخدام می‌کند. انجمن زرتشتیان شریف‌آباد س...

انجمن زرتشتیان شریف‌آباد، نام نیک‌اندیشان یاریگر این انجمن و زیارتگاه‌های زیارتگاه های پیر هریشت، پیرسبز، و پیر پارس ...

آیین گهنبار میدیوشهم گاه با باشندگی زرتشتیان در شریف‌آباد اردکان با آفرینگان‌خوانی موبدیار ماهیار دهموبد و به یاد هما...

گردش ۲۸ انجمن زرتشتیان شریف آباد، در گزارشی به پاس سپاسگزاری، نام نیک‌اندیشان یاریگر این انجمن و زیارتگاه‌های زیرپوشش...

بارگذاری نوشتار بیشتر