لوگو امرداد

انجمن موبدان ایران

انجمن موبدان با پیامی درگذشت موبد کورش نیکنام هموند پیشین این انجمن را آرامش‌باد گفت. متن پیام انجمن موبدان برای درگذ...

موبد دکتر مهربان پولادی، فرنشین انجمن موبدان ایران، ثبت جهانی‌ جشن سده را به همه ایرانیان و ایران دوستان شادباش گفت. ...

بارگذاری نوشتار بیشتر