لوگو امرداد

اوستاپژوهی

نشست چهل‌وسوم اوستاپژوهی پویندگان راه اشا، با خوانش و پژوهش اهنودگات هات ۳۱ بند 6، یکشنبه 22 خوردادماه برگزار می‌شود....

نشست چهل‌ودوم اوستاپژوهی پویندگان راه اشا، با خوانش و پژوهش اهنودگات هات ۳۱ بند 5، یکشنبه یکم خوردادماه برگزار می‌شود...

نشست چهل‌ویکم اوستاپژوهی پویندگان راه اشا، با خوانش و پژوهش اهنودگات هات ۳۱ بند 4، یکشنبه 24 اردیبهشت‌ماه برگزار می‌ش...

نشست چهلم اوستاپژوهی پویندگان راه اشا، با خوانش و پژوهش اهنودگات هات ۳۱ بند سه، یکشنبه 11 اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود....

سی‌ونهمین نشست اوستاپژوهی پویندگان راه اشا، با خوانش و پژوهش اهنودگاه، هات ۳۱ یسنا بند دو، چهارم اردیبهشت‌ماه برگزار ...

سی‌وهشتمین نشست اوستاپژوهی پویندگان راه اشا، با خوانش و پژوهش اهنودگات، هات ۳۱ یسنا بند یک، 28 فروردین‌ماه برگزار می‌...

سی‌و‌هفتمین نشست اوستاپژوهی پویندگان راه اشا، با جمع‌بندی کل هات 30، یکشنبه 21 فروردین‌ماه برگزار می‌شود. گروه آموزشی...

سی‌و‌چهارمین نشست اوستاپژوهی پویندگان راه اشا، با خوانش و پژوهش اهنودگات هات ۳۰ بند 9، هشتم اسفندماه برگزار می‌شود. گ...

سی‌و‌دومین نشست اوستاپژوهی پویندگان راه اشا، با خوانش و پژوهش هات ۳۰ یسنا بند 7، سوم بهمن‌ماه برگزار می‌شود. گروه آمو...

سی‌و‌یکمین نشست اوستاپژوهی پویندگان راه اشا، با خوانش و پژوهش هات ۳۰ یسنا بند شش ، 26 دی‌ماه برگزار می‌شود. گروه آموز...

بارگذاری نوشتار بیشتر