لوگو امرداد

برگرفته از امرداد

 از نگاه جامعه‌شناسی تاریخی، الگوپذیری آدمیان از محیط پیرامون، از نخستین رفتارها و روش‌هایی بود كه انس...

بارگذاری نوشتار بیشتر