لوگو امرداد

بهروز جراح

گزارش تصویری از

بهار سال ۱۳۹۹ محوطه‌ی داخلی ساختمان سپندینه زیارتگاه پیرنارکی با یاری دهشمندان بازسازی شد. بهروز جراح، متولی زیارتگاه...

گزارش تصویری:

گروهی از جوانان زرتشتی در آستانه‌ی زیارت همگانی، پیر نارکی را برای آرامش و آسایش همکیشان آماده کردند. گروهی...

بهروز جراح سرپرست زیارتگاه پیرنارکی یزد از آسفالت کردن جاده‌ی زیارتگاه پیرنارکی یزد در راستای بهبود رفت‌وآم...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد