لوگو امرداد

جام اهنود

پسین آدینه ۱۹ اسفند ماه، آیین پایانی جام اهنود در تالار ورزشی یگانگی یزد برگزار شد. نخستین دوره پیکارهای استعدیابی وا...

در روز دوم مسابقات والیبال جام اهنود پنج دیدار در رده‌ی نونهالان دختر، نونهالان پسر و نوجوانان برگزار شد. انجمن یانش‌...

انجمن کمیته برگزاری جام اهنود برنامه روز دوم استعدادیابی والیبال و نتایج  بازی‌های روز نخست را به آگاهی رساند. در روز...

آیین گشایش نخستین دوره پیکارهای استعدادیابی والیبال جام اهنود، در تالار یگانگی سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد برگز...

انجمن یانش‌وران مانتره برنامه روز نخست جام اهنود، بازی‌های 17 اسفندماه را به آگاهی رساند. جام  اهنود، استعدادیابی وال...

انجمن یانش‌وران مانتره در راستای آماده‌سازی جام اهنود، نشست هماهنگی داوران والیبال را آدینه پنجم اسفند ماه برگزار کرد...

بارگذاری نوشتار بیشتر