لوگو امرداد

جشن خوردادگان

امروز خجسته جشن خوردادگان؛ چهارم خوردادماه خورشیدی

  خوردادگان خجسته باد. امروز پیروز و فرخ روز خورداد امشاسپند، ششم خوردادماه سال 3759 زرتشتی، چهارم خوردادماه 1400 خور...

خجسته جشن خوردادگان با سخنان موبد اردشیر خورشیدیان در رویه‌ی اینستاگرامی پویندگان راه اشا گرامی داشته می‌شود. پیرو آگ...

به خجستگی چهارم خرداد ماه، جشن خردادگان

به یاری اهورامزدا همازور خُرداد امشاسپند رَدِ سالان و ماهان و روزان و زمانان هومنشنیان مینو که مردم وَه اندر سال پِه ...

هر ماه، نیاكان خردورز و اندیشمندمان جشنی برگزار می‌كردند تا شادی را به خانه و كاشانه‌ی خود بیاورند و چه بهت...

بارگذاری نوشتار بیشتر