لوگو امرداد

جوان برجسته زرتشتی

اختراع با عنوان پوسته‌ی دوم با قابلیت بهینه‌سازی نور داخلی ساختمان با الهام از مکانیزم چشم مرکب حشرات به نا...

بارگذاری نوشتار بیشتر