لوگو امرداد

خادم

گفت‌وگوی تاج گوهر کوچکی(خادم) در شبکه‌ی دو

«فرهاد همچون آرش که تیر را کمانه کرد تا مرزهای ایران را فراخ‌تر کند و در این راه جان داد، برای مرزهای ایرا...

بارگذاری نوشتار بیشتر