لوگو امرداد

خانه قدکی تبریز

خانه‌های تاریخی ایران (15)

در روزگاران پایانی پادشاهی زندیان، والی شهر تبریز کسی بود به نام اعتمادالدوله. او دستور داد در محله‌ی مقصودیه‌ی شهر، ...

بارگذاری نوشتار بیشتر