تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

خوزستان

زارعی در نشست «چنین گفت فردوسی پاکزاد»انجمن تاریانا:

فردوسی درفش ملی ایرانیان است

انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان، در نشست هفتگی خود با عنوان «چنین گفت فردوسی پاکزاد» به بررسی…