لوگو امرداد

درمهر گوهر و مهربان

درِمهر گوهر و مهربان اصفهان میزبان زرتشتیان در هنگامه‌ی برگزاری گهنبار «ایاسرم» بود. این آیین که گهن...

بارگذاری نوشتار بیشتر