لوگو امرداد

رابرت دایسون

 آشنایی با نام دولت مانا از راه سنگ‌نبشته‌های آشوری «شلمنصرسوم» وابسته به سال 843 پیش از م...

بارگذاری نوشتار بیشتر